Zpět POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMŮ
Čestné prohlášení
Home Credit a.s.
Home Credit Finance a.s.
Kounicova 39
602 00 Brno
tel.: 05/4159 8111
Potvrzujeme tímto, že náš zaměstnanec pan/paní
1. Příjmení a jméno2. Rodné číslo
3. Trvalé bydliště - ulice4. Město5. PSČ
6. Rodinný stav7. Počet nezaopatřených dětí8. Je zaměstnán(a) jako

Má čistý měsíční příjem, bez přídavků na děti (slovy) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč

Kromě zákonných srážek jsou z pracovního příjmu prováděny další srážky
a) srážky na základě soudního rozhodnutí

b) splátky na poskytnuté půjčky, jiné srážky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč
Potvrzujeme, že s pracovníkem není vedeno jednání o ukončení pracovního poměru

Údaje o zaměstnavateli
9. Název zaměstnavatele
10. Sídlo zaměstnavatele
11. IČ12. Tel.:
13. U výše uvedeného zaměstnavatele zaměstnán od:   
14. Jména a příjmení pracovníka mzdové účtárny, který potvrzení vystavil (telefon)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum        Razítko a podpis pracovníka mzdové účtárny

15. Průměrný čistý měsíční příjem manžela/manželky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klient stvrzuje svým podpisem, že nebude-li splácet splátky stanovené smlouvou, souhlasí se srážkami ze mzdy ve prospěch společnosti, se kterou byla smlouva uzavřena, u současného i budoucích zaměstnavatelů. Dále klient prohlašuje, že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.

Datum      Podpis klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .